Testo 0554 4203 Spare 36" x 36" Flow Hood for Testo 420