Testo 400 Telescoping extension for testo 400 series air flow probes