Testo 0393 0023 O2 Sensor for Testo 300 Combustion Analyzer